millorant
llenguatge, parla i comunicació junts

qui som

“Parla i Aprèn” és un projecte que sorgeix rera la necessitat de crear un centre de logopèdia a Palma de Mallorca amb identitat propia després de més de quinze anys dedicats al diagnòstic, avaluació i intervenció a l’àmbit de la logopèdia.

L’element diferenciador de “Parla i Aprèn” és creure en els tractaments logopèidics individualitzats tant en nins com en adults. Volem que els nostres pacientes i/o els seus familiars coneguin a tot moment què s’està traballant i el perquè , quins són es seus punt forts i potenciar-los al màxim.

En el cas de la intervenció del logopeda a edats primerenques creim que cada nin és únic, apostam per una atenció logopédica de parla, comunicació i llenguatge completament ajustada a les seves necessitats i interessos amb una implicació important de l’àmbit familiar i escolar. Consideram que la familia i l’entorn escolar són elements fonamentals pel progres cotinu de tota l’esfera comunicativa i lingüística del nin en el seu dia a dia. Apostam perquè els nostres tractaments de logopèdia no quedin circumscrtis únicament a les sessions de treball, pretenem que els pares o familiars i professionals de l’entorn sabin i entenguin a tot moment què es treballa i quins objectius de llenguatge, parla i/o comunicación es persegueixen i com poden ajudar a la seva evoució durant el dia a dia..

Ens trobaràs a Palma de Mallorca a la zona de Son Ferriol.

què feim

Avaluació, diagnòstic i tractament de logopèdia en dificultats de llenguatge oral i escrit, parla, comunicació i DEA (dificultats específiques d'aprenentatge) secundàries a dificultats de llenguatge, parla i lectoescriptura tant en nins com en adults a Palma de Mallorca.

Diagnòstic psicopedagògic de dificultats que puguin acompanyar a dificultats de llenguatge, parla i comunicació (TDAH, retards maduratius, discalcúlia, dispràxia, problemes emocionals…)

Atenció logopédica en dificultats de comunicació : trastorns semàntic-pragmàtics, TEA, Síndrome de Asperger…

Intervenció del logopeda en trastorns de parla per dificultats estructurals: maloclusions (deglució atípica), fissures palatines, insuficiència velofaríngea.

Diagnòstic logopédic, avaluació i intervenció de parla i llenguatge per dificultats neurològiques i deteriorament cognitiu : disàrtries, afàsies, ACV, TCE , demències.

Tractament per banda del logopeda en trastorns/alteracions de la fluïdesa : disfèmies (quequesa), parla ràpida (taquilàlia).

Tractament de logopèdia en retards i trastorns del llenguatge: trastorn específic del llenguatge (TEL) i retard de llenguatge.

Intervenció logopédica en retards i trastorns de parla associats a dificultats fonètiques i/o fonològiques: dispràxia verbal, retards simples, dislàlies, rotacismes.

Atenció logopédica en dificultats de lectoescriptura i DEA (dificultats específiques d'aprenentatge): dislèxia, disortografía, TEL, comprensió de textos i expressió escrita.

filosofia

Creim fermament en el compromís amb els pacients, pel que som exigents a l’hora de fer una avaluació per banda del logopeda precisa i ajustada a la persona amb qui anam a treballar. Intentam sempre enfocar d’una forma realista les expectatives respecte al tractament, què es pot esperar, quin diferents opcions hi ha…

En el cas del treball amb nins sabem que és essencial un contacte continu amb la família. Coneixem la preocupació inicial dels pares i es per això que informam de forma fluïda i contínua sobre què estam treballant a cada moment, del pla de treball inicial, de la consecució i construcció gradual d’objectius. Consideram als pares uns grans aliats en el tractament logopédic, pensam que l’entorn familiar és un àmbit molt important a l’hora de reforçar aspectes de comunicació i llenguatge . Valoram de la mateixa manera la coordinació i contacte freqüent amb l’entorn escolar i el logopeda

Quan treballam amb adults intentam fer arribar la informació del cas bé al pacient o bé al seu entorn familiar més proper : quines metes es treballen, quina metodologia anam a seguir…

Una de les premisses de “Parla i Aprèn” és la formació contínua i els tractaments basats en evidències científiques, descartant sempre aquelles metodologies de treball no provades o demostrades dins l’àmbit de la logopedia.

Apostam per una avaluació i tractament logopédic molt individualitzat per banda del logopeda, tots dos basats sempre en evidències. Som clars respecte al tipus de tractament que es durà a terme i quins són els objectius del mateix, sempre de la mà d’una bona coordinació familiar, escolar i amb altres professionals el que ens permet realizar un tractament integral del pacient.

equip

L’any 1992 vaig començar la meva formació com a mestra a Palma de Mallorca especialitzant-me en educació infantil amb la finalitat de completar els meus estudis amb psicología. A mida que anaven passant els cursos de magisteri, descobria que aquell no era el meu camí, no volia ser mestra ni psicóloga.

Vaig trobar el meu full de ruta gràcies a un inesperat titular d’un retall de periòdic que va fer encaixar la logopèdia en la meva carrera professional sabent tot d’una que allò era el que volia ser.

Quan vaig acabar els estudis de mestra vaig cursar logopèdia a la Universitat Pontifícia de Salamanca entre 1996 i 1999, una vegada acabats vaig decidir tornar a Palma de Mallorca. De llavors ençà la formació és una constant en la meva carrera ja sigui pel meu compte o mitjançant cursos que em permeten completar i enriquir els meus coneixements a la vegada que m’aporten diferents perspectives.

Recentment m’he graduat com a logopeda a la mateixa universitat.

De forma particular m’interessen dificultats de comunicació, parla i llenguatge tant en nins com adults. Tota això també engloba el treball amb dificultats de llenguatge escrit, dislèxies, disgràfies…

D’altra banda pos molta atenció en la meva formació com a logopeda a les noves tecnologies com a complement i ajuda als tractaments logopèdics; no m’hi cap cap dubte que són un bon recolzament i suport, pel que mir sempre d’estar actualitzada en els darrers avanços en aquest camp pel que fa a la comunicació, parla i llenguatge oral o escrit.

contactar

  • Sant Joan de la Creu nº 70
    Palma de Mallorca
  • 623 035 197
  • info@parlaiapren.com
  • www.parlaiapren.com

Vols treballar amb nosaltres? Adjunta el teu CVModificar arxiu adjunt
captcha